Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzenia lasu

Plan Urządzenia Lasu sporządzony jest dla Nadleśnictwa Piaski na lata 2009-2018 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Poznaniu i został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2010 roku.

    Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla każdego Nadleśnictwa sporządza się na okres 10 lat Plan Urządzenia Lasu (PUL) podlegający Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.

Fot.R.Szymankiewicz

Plan Urządzania Lasu sporządzony jest dla Nadleśnictwa Piaski na lata 2009-2018 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Poznaniu i został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2010 roku.
Część opisowa Planu Urządzania Lasu oraz decyzja zatwierdzająca dostępna na stronie BIP
Instrukcja urządzania lasu