Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Piaski znajduje się jeden Obszar Chronionego Krajobrazu „Krzywińsko-Osiecki”.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Piaski znajduje się jeden Obszar Chronionego
Krajobrazu „Krzywińsko-Osiecki". Obszar ten utworzono na podstawie Rozporządzenia
Nr 82/89 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Leszczyńskiego z dnia3 sierpnia1992 roku Nr 11, poz. 131. Obszar ten powołano w celu zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska
zbliżonego do naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu niezbędnych warunków do
wypoczynku i korzystania z walorów krajobrazowych dla turystyki.
Zajmuje powierzchnię 714,25 km2 obejmujący Pojezierze Krzywińskie i Pojezierze Dolskie oraz dolinę Rowu Polskiego i Rowu Śląskiego. Obejmuje północną część obrębu Piaski
– prawie całość leśnictw Miranowo, Kosowo, Smogorzewo i Stawiszyn o łącznej powierzchni
3 728,68 ha, w tym 3 612,37 ha gruntów leśnych.
 

R.S.