O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Piaski podlega administracyjnie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 19692,30 ha, natomiast leśna 19021,07 ha.

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 63 lata, a przeciętna zasobność wynosi 245 m3/ha.

Hodowla lasu

Gospodarka leśna w lasach Nadleśnictwa Piaski prowadzona jest w oparciu o plan urządzenia lasu, zgodnie z celami i zasadami zawartymi w Ustawie o lasach, przy zachowaniu wymogów ochrony przyrody i ekologii.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie oraz kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesne wykrycie zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na aktualny stan lasu.

Użytkowanie lasu

W lasach Nadleśnictwa Piaski zapas drewna na pniu aktualnie wynosi 4 mln 513 tys. m3. Przeciętna zasobność naszych drzewostanów jest równa 245 m3/ha i jest większa od średniej krajowej (212 m3).

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia Lasu sporządzony jest dla Nadleśnictwa Piaski na lata 2009-2018 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Poznaniu i został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2010 roku.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w obwodach łowieckich, które administracyjnie podlegają Nadleśnictwu Piaski prowadzona jest planowo, według założeń hodowlanych wynikających z Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na okres 01.04.2007 - 31.03.2017 oraz zgodnie z „Zasadami gospodarowania populacjami zwierzyny w rejonach hodowlanych RDLP w Poznaniu".

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, a więc także nasze nadleśnictwo posiada dwa certyfikaty prowadzenia właściwej gospodarki leśnej.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami innych własności na podstawie porozumienia ze starostami powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego, kościańskiego, rawickiego i śremskiego na łącznej powierzchni około 2400 ha.