Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka w obwodach łowieckich, które administracyjnie podlegają Nadleśnictwu Piaski prowadzona jest planowo, według założeń hodowlanych wynikających z Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na okres 01.04.2007 - 31.03.2017 oraz zgodnie z „Zasadami gospodarowania populacjami zwierzyny w rejonach hodowlanych RDLP w Poznaniu".

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.
Gospodarka łowiecka w obwodach łowieckich, które administracyjnie podlegają Nadleśnictwu Piaski prowadzona jest planowo, według założeń hodowlanych wynikających z Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na okres 01.04.2007 - 31.03.2017 oraz zgodnie z „Zasadami gospodarowania populacjami zwierzyny w rejonach hodowlanych RDLP w Poznaniu". Na terenach będących w administracji Nadleśnictwa Piaski zlokalizowanych jest 26 obwodów łowieckich.

Fot.A.Poświatowski

Zestawienie obwodów przedstawia tabela w załączniku.

Obwody łowieckie zaliczone, jako średnie zajmują 15,38 %, słabe 46,16 %, a bardzo słabe 38,46 % ogólnej powierzchni obwodów.

Inwentaryzacja zwierzyny przeprowadzona w marcu 2015 roku wykazała następujące ilości zwierzyny grubej: jelenie - 874 szt., daniele - 968 szt., sarny - 6097 szt., dziki - 1040 szt.
W celu zapewnienia ochrony upraw i młodników od szkód wyrządzanych przez zwierzynę, Nadleśnictwo Piaski podejmuje szereg działań m.in. grodzenia, zabezpieczanie chemiczne repelentami, rysakowanie, zakładanie osłonek ochronnych, palikowanie.
Wszystkie zabiegi prowadzone są w taki sposób, aby pogodzić interesy zarówno leśników, rolników i myśliwych gospodarujących na tych terenach.