Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Piaski znajduje się sześć rezerwatów przyrody, które naprawdę warto zobaczyć.

Obszary Natura 2000

Na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Piaski znajdują się dwa obszary sieci NATURA 2000.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Piaski zlokalizowane są zarówno pomniki przyrody ożywionej, jak i nieożywionej, które warto zobaczyć.

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe

Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Łęgi Mechlińskie" położony jest w dolinie rzeki Warty, na wschód od Śremu. Obejmuje on kompleks nadrzecznych lasów łęgowych wraz z rozległym obszarem bagiennych łąk o powierzchni 780,89 ha, położony po obu stronach Warty w Kotlinie Śremskiej.

Ochrona gatunkowa

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Oprócz właściwej ochrony stanowisk zwierząt, roślin i grzybów, obserwowania i zgłaszania zagrożeń, istotne jest również gromadzenie informacji o nowych miejscach ich występowania.

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Piaski znajduje się jeden Obszar Chronionego Krajobrazu „Krzywińsko-Osiecki”.